top of page

Verksamheten

Vångabygdens förskolas pedagogik grundar sig på utomhuspedagogik där barnens lärande sker genom upplevelser. Forskning visar på att lärande som sker i naturen lättare fångar upp barns olika sätt att lära in, och fler barn kommer längre i sitt lärande. Barn som fått lära sig utomhus minns bättre det de lärt sig och kunskapen blir inte lika abstrakt som de som lärt sig inomhus. Det gör att barnen lättare kan göra kopplingar mellan de olika delarna de lär sig och få en djupare förståelse i sina kunskaper.

 

Vångabygdens förskola jobbar också med fysisk aktivitet för barnen. Naturen bjuder in till att barnen naturligt tränar sin grovmotorik genom att hoppa, klättra, krypa och springa. Barns koncentrationsförmåga ökar om de får daglig fysisk aktivitet och det är därför viktigt att den dagliga aktiva leken får ta stor plats i verksamheten.

 

Utomhusundervisning med aktiviteter i naturen bidrar till både indirekta och direkta positiva effekter på lärande, hälsa och välbefinnande. Forskning visar också att det främjar barns personliga och sociala utveckling.

Vi använder oss av appen Tyra för att dokumentera och visa hur vi arbetar! Appen används också till barnens schema, kommunikation och liknande. 

Har du några klagomål eller förbättringsförslag du vill lämna in till oss så går det bra att använda blanketten du hittar här.

Green and Yellow Pineapple Business Logo
bottom of page